Mail Komplet
Podmienky využivania

Cieľom týchto podmienok užívania je predovšetkým zabrániť zneužívaniu systému Mail Komplet k rozosielaniu nevyžiadanej elektronické pošty.

Systém Mail Komplet nie je určený k rozosielaniu SPAMu (pre viac informácií rozlišovania SPAMu a štandardných obchodných oznámení si prečítajte článok Anti-spamová politika - často kladené otázky). Ide o marketingový nástroj určený k legitímnym aktivitám, ktoré neodporujú platnej legislatíve.

Robíme všetko preto, aby sme neprispievali k šíreniu nevyžiadanej pošty. Ak máte podozrenie, že niektorý z užívateľov používa systém Mail Komplet v rozpore s podmienkami užívania, kontaktujte nás prosím.

Základné ustanovenia

(1) Systém Mail Komplet je špecializovaný software, ktorého prostredníctvom môže užívateľ posielať e-maily tretím osobám.

(2) Užívanie systému je užívateľovi umožnené na základe zadania prihlasovacích údajov - adresy, prihlasovacieho mena a hesla.

Spôsob užívania a prevádzkovanie systému Mail Komplet

(1) Systém Mail Komplet je prevádzkovaný prostredníctvom serverov, ostatnej infraštruktúry a servisnej a technickej podpory dodávateľa; užívateľ ho užíva prostredníctvom prístupu zo svojho počítača. Užívateľ prostredníctvom svojej prihlasovacej adresy doplňuje do systému e-mailové adresy svojich adresátov a odosiela im e-maily s vlastným obsahom.

(2) Ak je to dohodnuté alebo užívateľom objednané, môže užívateľ užívať systém Mail Komplet tiež tak, že elektronicky dodá presný obsah e-mailov dodávateľovi s elektronickými adresami adresátov a dodávateľ zaistí odoslanie e-mailov menom užívateľa prostredníctvom svojej technickej podpory.

Práva a povinnosti

(1) Užívateľ nesmie zneužívať systém Mail Komplet k nelegálnym aktivitám.

(2) Užívateľ nesmie umožniť užívať systém Mail Komplet tretím osobám v ich mene.

(3) Užívateľ plne zodpovedá za obsah i formu e-mailov, ktoré sú odosielané adresátom. Dodávateľ zaisťuje len technickú a softwarovú podporu užívateľovi. Užívateľ sa najmä zaväzuje, že rozosiela e-maily v súlade so Zákonem č. 351/2011 Z. z.o elektronických komunikáciách, v platnom a účinnom znení. Užívateľ berie na vedomie, že dodávateľ môže zistiť, prostredníctvom ktorého prihlasovacieho účtu, kedy a akému adresátovi bol e-mail odoslaný a že dodávateľ má povinnosť poskytnúť súčinnosť Úradu na ochranu osobných údajov pri prejednávaní správneho deliktu pri porušení zákona uvedeného v predošlej vete.

(4) Užívateľ potvrdzuje, že v prípade rozosielania e-mailov zo systému Mail Komplet všetci adresáti so zasielaním oznamu formou e-mailov súhlasili alebo ide o zákazníkov užívateľov, ktorí nevyjadrili nesúhlas so zasielaním oznamu. Užívateľ taktiež potvrdzuje, že e-maily obsahujú platnú adresu odosielateľa, aby na ňu adresáti mohli odpovedať a vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním oznamu a že sú zreteľne označené ako obchodné oznamy, v prípadoch, keď to nariaďuje zákon. Totožnosť užívateľa ako odosielateľa nie je skrytá alebo utajená.

(5) Užívateľ systému Mail Komplet sa zaväzuje, že nebude rozosielať e-maily na databáze príjemcov, ktoré boli zakúpené od tretích strán, pričom sa nejedná o zákazníkov užívateľov alebo nebol preukázateľne získaný súhlas so zasielaním obchodných oznamov.

(6) Užívateľ systému Mail Komplet sa zaväzuje, že nebude využívať systém k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Prostredníctvom systému Mail Komplet nie je dovolené šíriť rasisticky zamerané materiály, pornografické a erotické materiály, nelegálny software, materiály porušujúce autorská práva, autorsky chránené materiály, podvodné informácie a materiály, programy obsahujúce víry a pod.

(7) Dodávateľ nesmie použiť databázu e-mailových adries adresátov užívateľa pre iné účely, než je realizácia rozosielania e-mailov vyžiadaná užívateľom. Dodávateľ ďalej nesmie predať databázu e-mailových adries adresátov tretej osobe alebo databázu využiť pre svoje vlastné obchodné účely.

Oprávnenie dodávateľa znemožniť alebo obmedziť užívateľovi užívať softwarový produkt

(1) Pri porušení týchto podmienok užívania, má dodávateľ právo  s okamžitou účinnosťou znemožniť či obmedziť užívateľovi užívať systém Mail Komplet.

(2) Dodávateľ je oprávnený užívateľovi dočasne v najnutnejšom rozsahu obmedziť užívanie  softwarového produktu, v prípade ak hrozí škoda dodávateľovi, užívateľovi či tretej osobe, najmä v dôsledku nelegálnych aktivít tretích osôb, hackerov a pod. a v prípade ak nie je možné tejto škode zabrániť inak.

Zodpovednosť za škodu

(1) Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát či dočasným prerušením služby či prevádzky systému Mail Komplet, pokiaľ stratu, poškodenie dát alebo dočasné prerušenie nezavinil, alebo pokiaľ dočasné prerušenie vykonal zo zákonných dôvodov či z dôvodov uvedených v týchto podmienkach.

(2) Dodávateľ následky uvedené v predchádzajúcom odseku nezavinil, pokiaľ boli spôsobené tretími osobami, napríklad hackermi, inými užívateľmi alebo inými subjektmi (napr. dodávateľmi elektrickej energie). Práva užívateľa na náhradu škody voči týmto subjektom tým nie je dotknuté.

(3) Dodávateľ následky uvedené v ods. 1 tiež nezavinil, pokiaľ vznikli náhodou, v dôsledku živelnej pohromy alebo z iných objektívnych príčin nezávisle na vôli dodávateľa.

(4) Dodávateľ má však povinnosť vyvíjať maximálnu možnú snahu predchádzať situáciám a následkom uvedených v ods. 1, 2 a 3.

(5) Dodávateľ zodpovedá len za skutočnú škodu, nie však za ušlý zisk alebo za domnelý ušlý zisk.

(6) Užívatelia nesú plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú dodávateľmi tým, že dôjde k zneužitiu alebo strate ich prístupových údajov do  systému Mail Komplet.

Ochrana osobných údajov

(1) Strany sa zaväzujú, že osobné údaje druhej strany, ktoré im boli poskytnuté, budú použité len pre vzájomnú komunikáciu a pre účely realizácie ich vzájomných záväzkov a neposkytnú ich tretej osobe.

(2) Strany sa zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať tretím stranám žiadne obchodné informácie a údaje, ktoré získali v súvislosti s využívaním systému Mail Komplet a mohli by poškodiť niektorú zo strán.

Naspät
hore